VET Combo | Julkaisut

Motivation for Participating in Volunteer Activities: Hooking Citizens into Water Quality Monitoring

Konferenssiesitys vesistömittauksen motiiveista ja keinoista innostaa erilaisia käyttäjäryhmiä vapaaehtoistoimintaan. Sanna Peltonen, Tommi SIljamäki ja Miia Lammi (2013).9th International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability Hiroshima, Japan, 23-25 January 2013
Linkki youtube-videoon http://www.youtube.com/watch?v=3KqBxsUWESQ

Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä

Vesistöistä saatavan tiedon kerääminen on ollut pitkälti julkisten organisaatioiden varassa. Vähenevät resurssit kuitenkin vaativat etsimään uudenlaisia tapoja tuottaa vesistötietoa. Eräänä ratkaisuna on esitetty kansalaisten vapaaehtoistyön ja kansalaishavainnoinnin organisoimista ja hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin. Jotta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta voisi tulevaisuudessa olla osa vesistöistä saatavaan tietoon nojaavaa palvelujärjestelmää, tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, mikä ihmisiä vapaaehtoiseen vesistötoimintaan motivoi, millaisia kokemuksia heillä toiminnasta on ja millaiset tekijät estävät heidän osallistumistaan toimintaan. Näitä teemoja valotetaan tässä raportissa VETCombo-hankkeessa toteutetun kuluttajakyselyn tulosten kautta. Linkki raporttiin ( Aalto-TMA_2012_001_Sanna_Peltonen_Tommi_Siljamäki_Miia Lammi web.pdf ).


Opiskelijoiden toteuttama kansainvälinen benchmarking palvelujärjestelmistä

VETCombo-hankkeessa tehtiin syksyllä 2011 yhteistyötä Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tarjoaman Nordic Perspectives on Marketing –opintojakson kanssa. Opiskelijoiden tehtävänä oli toteuttaa kansainvälinen benchmarkkaus hyvin toimivista palvelujärjestelmistä sekä soveltaa saamaansa ymmärrystä vesiekosysteemitietoon pohjautuvaan suomalaiseen palvelujärjestelmään. Opiskelijat esittivät benchmarkkauksensa tulokset 9.12.2V011 Vaasan yliopistolla järjestetyssä kaikille vesialasta kiinnostuneille avoimessa Water-i-business -seminaarissa. Linkit opiskelijoiden töihin ( Esitys 1, Esitys 2, Esitys 3 ).

Yritysten tarpeet julkisia ympäristötietovarantoja kohtaan ja niiden huomioiminen

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa yritysten tarpeita ja heidän näkemiä mahdollisuuksia julkiseen ympäristötietoon perustuvalle liiketoiminnalle. Kyselytutkimuksen lähtökohtana oli SYKEn tarjoamat tietovarannot, mutta tuloksia voidaan yleistää myös muihin ympäristöalan julkisiin organisaatioihin. Tutkimuksen toisessa vaiheessa yrityskyselyn tulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin SYKEn asiantuntijoiden kanssa. (yritysten_tarpeet_julkisia_ympristtietovarantoja_kohtaan_ja_niiden_huomioinen.pdf)