VET Combo | Osaprojektit

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA

Muovan osaprojekti keskittyy käyttäjälähtöiseen näkökulmaan vesiekosysteemitietoon perustuvan palvelujärjestelmän kehittämisessä. Muovan osaprojekti on jaettu kahteen päätavoitteeseen. Ensimmäisenä tavoitteena on kuvata nykyistä vesiekosysteemitietoon liittyvää palvelujärjestelmää sekä visioida ja visualisoida tulevaisuuden palvelujärjestelmää.

Toinen päätavoite sisältää palvelutuotannon pilotoinnin sekä yrityssektorin että kuluttajasektorin näkökulmasta. Yrityssektorin pilotoinnissa case-yrityksille luodaan palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen perustuvia palvelukonsepteja. Kuluttajasektorin pilotoinnissa luodaan kuluttajatutkimuksen tulosten pohjalta käyttäjille hyödyllisiä ja houkuttelevia palvelukonsepteja liittyen vesiekosysteemitiedon tuottamiseen ja käyttämiseen.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston osaprojekti keskittyy julkisen sektorin palvelutuotannon ja tietopalveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on tehostaa vesistöjen tutkimusta, tila-arviointia ja seurantoja kehittämällä mittaustiedon tarkkuutta sekä yhdistämällä erilaisia aineistoja ja mittausmenetelmiä. Sensori- ja mittausteknologia kehittyvät ja automaattiset mittausasemat järvillä yleistyvät. Tarvitaan toimintaohjeita mittaussensoreiden tuottaman aineiston laadun ja oikeellisuuden varmistamiseksi.

Osaprojektin kolme päätehtävää ovat Vesijärven ja Vanajaveden automaattisten vedenlaadun mittausasemien vertailunäytteenotto ja kalibrointi, mittaustiedon lisääminen paikalliseen tietokantaan, sekä laatukäsikirjan laatiminen vedenlaadun automaattimittauksille. Laatukäsikirjojen avulla lisääntyvien automaattiasemien tuottama aineisto saadaan vastaamaan vesistöjen tila-arvioinnin ja seurannan vaatimaa tarkkuutta. Tutkimalla miten eri tietolähteitä voidaan käyttää toisiaan tukevasti, voidaan myös kehittää uusia kustannustehokkaita menetelmiä ympäristön seurantaan.

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) osaprojekti keskittyy kansallisten tietovarantojen kehittämiseen ja avaamiseen. Tavoitteena on kehittää laatuvarmistettuja vedenlaadun kaukokartoitustuotteita sekä menetelmiä, joilla tieto saadaan automaattisesti ja nopeasti yritysten käyttöön. Kaukokartoitustuotteiden laadunvarmistuksessa hyödynnetään reaaliaikaista tietoa automaattisilta mittausasemilta. Tämän lisäksi hankkeessa määritetään myös yrityssektorin tarpeita kansallisia tietovarantoja kohtaan.

Osahanke koostuu kolmestä päätehtävästä: 1) kansallisten kaukokartoitusaineistojen rajapinnan kehittäminen ja julkaiseminen, 2) paikallisen kaukokartoitustuotannon kehitys pilottialueille sekä 3) kaukokartoitustuotteiden tarkkuuden määritys ja julkaisu.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston osaprojekti keskittyy yhteisen alustan rakentamiseen vesiekosysteemitiedon tallentamista, dokumentointia, hakuja ja jakamista varten yhdistämällä kolme erillistä paikallista tietojärjestelmää yleiskäyttöisen rajapinnan avulla. Yhteinen alusta mahdollistaa tiedon jakamisen sekä yrityksille, yksityisille kansalaisille että tutkijoille. Jyväskylän yliopisto osallistuu myös aktiivisesti automaattiasemien mittatiedon laadunvarmistuksen kehittämiseen.

Osahankkeen päätehtävät ovat yhteiskäyttöisen standardoituihin rajapintoihin perustuvan alustan rakentaminen, yleiskäyttöisen ja dokumentoidun rajapintamallin kehittäminen, kansallisten tietovarantojen käytön tehostaminen ja tietokantojen yhteiskäyttöliittymän rakentaminen erityisesti tutkimuksen tarpeisiin.