Monitoimijuuskartta sote-alan toimijoiden tunnistamiseen monitoimijaisessa kehittämistyössä

Julkaistu 2020-01-17 09:30:22 EET.

Uusi julkaisu kuvaa SOTE-PEDA-projektin puitteissa kehitettyä analyysityökalua monitoimijaiseen kehittämistyöhön. Analyysityökalu "Monitoimijuuskartta" kehitettiin muotoiluajattelun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteella.

Julkaisu esittelee analyysityökalun, jolla voidaan tunnistaa sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisessä vaikuttavat toimijat monitoimijuuden näkökulmasta. Monitoimijuuskartta kehitettiin muotoiluajattelun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessia mukaillen edeten 1. ymmärryksen muodostuksesta, 2. ideointiin ja konseptointiin sekä 3. testaukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin empiirinen tutkimusaineisto kuudella eri paikkakunnalla järjestetyissä tulevaisuustyöpajoissa, joihin osallistui yhteensä 132 työelämän ammattilaista, opettajaa ja opiskelijaa. Työpajoissa kerätty laadullinen tekstiaineisto luokiteltiin teorialähtöisesti. Empiiristä aineistoa täydennettiin kirjoituspöytätutkimuksen perusteella. Ideointi-ja konseptointivaiheessa muodostettiin neljä analyysityökalun kehittämistä ohjaavaa periaatetta, joita olivat asiakaslähtöisyys, toimijuuslähtöisyys, monisektorisuus ja monitasoisuus. Empiirisen aineiston ja kirjoituspöytätutkimuksen pohjalta laadittu konsepti esitestattiin kuudella sosiaali-ja terveysalan asiantuntijalla ja opettajalla. Lisäksi heistä viisi testasi konseptia omassa opetustyössään yhteensä 135 ammattikorkeakouluopiskelijalla. Analyysityökalua tullaan pilottitestaamaan avoimesti SOTE-PEDA-hankkeen opettajaverkostossa ja Digicampuksessakeväällä 2020, minkä jälkeen sitä kehitetään edelleen saadun käyttäjätiedon perusteella.

Monitoimijuuskartan käytännön hyödyntäjiä ovat erityisesti sosiaali-ja terveysalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat. Monitoimijuuskartta voi toimia heuristisena ja visuaalisena apuvälineenä pyrittäessä hahmottamaan sosiaali-ja terveyspalvelujenkehittämiseen vaikuttaviatoimijoita eri yhteiskuntasektoreilla sekä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Julkaisu on saatavilla Muova Design Research -julkaisusarjassa digitaalisessa muodossa: www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

Takaisin