strategiatyö

Strategia on suunnitelma siitä, miten jokin tavoite tai päämäärä saavutetaan. Strategia voi olla esimerkiksi yrityksen tai organisaation suunnitelma siitä, miten se aikoo menestyä kilpailussa tai saavuttaa tietyt tavoitteet.

Muotoiluvetoinen strategiatyö

Muotoiluvetoisuus?

Muotoiluvetoinen strategiatyö on keino konkretisoida tulevaisuuden tavoitteita, visioita ja monimutkaisia yhteiskunnan muutoksia käytännönläheiseen muotoon. Strategiatyöskentely ammentaa liiketoimintamuotoilun tavoin muotoilun menetelmistä ja työkaluista. Aiheesta käytetään myös käsitettä strateginen muotoilu. Muotoiluvetoiselle strategiatyölle on omaleimaista eri käyttäjä- ja sidosryhmien osallistaminen kehitystyöhön. Muotoilussa pyritään muun muassa visualisoinnin keinoin havainnollistamaan abstrakteja tavoitteita, toimijoiden näkemyksiä sekä jalkauttamaan tavoitteet käytännön toimenpiteiksi ja suunnitelmiksi.

 

Strategiatyö käsitteenä

Strategiatyö käsitteenä tarkoittaa yrityksen tai organisaation työtä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Strategiatyö voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten tavoitteiden määrittelyä, nykytilanteeseen tutustumista, tulevaisuuden ennakointia, mahdollisuuksien ja uhkien arviointia, strategioiden kehittämistä ja valintaa sekä toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. Strategiatyö edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta johdonmukaisuutta, joustavuutta ja valmiutta muuttaa toimintatapojaan tarpeen mukaan. Strategiatyön tavoitteena on luoda järjestelmällinen ja tehokas tapa saavuttaa tavoitteet ja varmistaa yrityksen tai organisaation menestys tulevaisuudessa.

Kenelle?

Strategiatyö soveltuu niin pienten kuin suurtenkin yritysten käyttöön toimialoista riippumatta. Muotoiluvetoisen strategiatyön keskeisenä käyttäjäkuntana ovat myös julkiset organisaatiot kuten kuntien ja valtion omistamat palveluntuottajat. Kaikkia asiakas- ja käyttäjäryhmiä yhdistää nopeat globaalit muutokset toimintaympäristössä, joiden vaikutus korostuu kyseisessä tulevaisuusorientoituneessa muotoilutoiminnassa. Muun muassa digitalisaation, kuluttamisen, väestörakenteen ja kestävän kehityksen vaatimukset heijastuvat niin eri tavoin kaikille aloille.

Strategia ja muotoilu

Strategia

Strategia on suunnitelma siitä, miten jokin tavoite tai päämäärä saavutetaan. Strategia voi olla esimerkiksi yrityksen tai organisaation suunnitelma siitä, miten se aikoo menestyä kilpailussa tai saavuttaa tietyt tavoitteet. Strategia voi sisältää erilaisia taktiikoita, resursseja ja toimintasuunnitelmia, joilla tavoitteiden saavuttamista pyritään edistämään. Yleisesti ottaen strategia on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatiota sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja varmistamaan sen menestys tulevaisuudessa.

Organisaation eri tasoilla päämäärätietoisesti toteutettu strategia on avain sen toimivuuteen ja menestykseen. Organisaation tehokkuus voi parhaimmillaan kasvaa merkittävästi, kun hyvin suunniteltu strategia ohjaa organisaation tietotaidon ja muut resurssit entistä tehokkaammin. Organisaatiot eivät kuitenkaan aina tunnista tai ymmärrä, miksi tietyt strategiat ovat hyviä tai huonoja. Strategisen muotoilun avulla organisaatiot voivat oppia ja ymmärtää, mitä tulisi tehdä, miksi se on tarpeellista ja miten se tulisi toteuttaa. Strategisen muotoilun avulla voidaan suunnitella sekä lyhyen että pitkän aikavälin strategioita.

Strateginen muotoilu

Strateginen muotoilu uudelleen määrittelee ongelmiin lähestymistapoja, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja antaa suunnan ehdotettujen ratkaisujen toteuttamiseen. Strateginen suunnittelu tunnistaa arvoa tuottavat prosessit, selvittää niihin liittyvät esteet ja keskittyy käyttämään aikaa tärkeimpien arvoa luovien mahdollisuuksien saavuttamiseen. Tämä auttaa saamaan selkeämmän käsityksen ongelmasta ja tunnistamaan tehokkaat toimenpiteet, joilla voidaan saavuttaa positiivisia vaikutuksia.

Ota yhteyttä!

Tommi Siljamäki

Muotoilupäällikkö 
050 573 4003
tommi.siljamaki@muova.fi