Ennakoivaa ja markkinalähtöistä kehittämistä kehiin!

Janne
|
31.10.2022

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Menestyäkseen yritysten on kyettävä uudistumaan ketterästi ja innovoimaan jatkuvasti uutta. Erityisesti pienissä yrityksissä uudistuminen on kuitenkin tasapainoilua uuden ja vanhan välillä, sillä suurin osa ajasta ja resursseista kuluu nykyisen toiminnan ylläpitämiseen. Mikro- ja pk-yritykset tarvitsevatkin uutta osaamista ja työkaluja tunnistaa, tulkita ja tarttua ketterästi toimintaympäristön muutoksiin.

KETTERÄ REAGOINTI MUUTOKSIIN

Veinola (2020) siteeraa futuristi Elina Hiltusen kolmea tulevaisuuden avainta, jotka ovat ennakointi, innovointi ja kommunikointi. Ennakointi tarkoittaa vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien ja -polkujen hahmottamista. Vaihtoehtojen pohtiminen on tärkeää, sillä se mitä tulevaisuudesta ajatellaan, ohjaa tämän päivän päätöksiä.

Pelkkä tulevaisuuskuvien hahmottaminen ei tietenkään riitä, vaan tulevaisuustieto on integroitava osaksi yrityksen innovaatiotoimintaa. Innovoinnissa keskiössä on se, miten tarttua ja hyödyntää toimintaympäristön muutokset. Innovoinnissa onkin löydettävä ratkaisuja, jotka vastaavat siihen, mitä asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat tulevaisuudessa arvostavat ja haluavat.

Kolmas elementti Hiltusen tulevaisuuden avaimissa on kommunikointi. Tällä hän viittaa siihen, että yritys voi hyödyntää tekemäänsä tulevaisuustyötä edelläkävijyys-mielikuvan rakentamisessa. Kommunikointi voi toki olla muutakin kuin yrityksen omasta tulevaisuustyöstä kertomista. Rikkaimmillaan kommunikointi onkin kaksisuuntaista vuoropuhelua toimintaympäristön kanssa, mikä mahdollistaa tulevaisuussignaalien keräämisen
asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä.

ENNAKOINNIN LIIKKEELLE LÄHTÖ

Rummun (2020) haastattelema Turun Yliopiston Business Disruption Labin johtaja Thomas Westerholm toteaa, että yritysten kannattaa aloittaa tulevaisuuteen katsominen omasta lähipiiristä. Yrityksen nykytilanteen arviointi onkin oivallinen lähtökohta kirkastaa ajatusta siitä, mikä yrityksellemme on tärkeää. Tämän jälkeen pystytään paremmin arvioimaan ulkopuolelta tulevien muutosten vaikutusta. 

Kamensky (2014) korostaa oman toiminnan arvioinnissa kriittisyyden merkityksestä. Hänen mukaansa yrityksen tulee tarkastella omaa toimintaansa suhteessa siihen mitä yrityksen ympärillä tapahtuu. Vaikka yrityksestä
itsestään tuntuisi, että toiminta kehittyy vauhdilla, on syytä varmistua siitä, riittääkö tämä suhteessa siihen, miten esimerkiksi kilpailijat kehittyvät tai millä nopeudella ympäristö muuttuu.

Yrityksen nykytilanteen tarkastelun jälkeen on huomio syytä suunnata laajemmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tällöin keskiöön nousevat trendit ja erilaiset muutosvoimat. Trendit ja megatrendit ovatkin eräänlaisia suuntaviittoja siihen, millaiseen suuntaan tulevaisuus on tällä hetkellä nähtävien signaalien
valossa kehittymässä. 

Yritysten ei suinkaan tarvitse alkaa tehdä trenditutkimusta alusta lähtien, sillä monet tahot kartoittavat ja kokoavat niitä. Esimerkiksi Sitra tekee Suomessa mittavaa trendien analysointi työtä ja heidän työnsä tuloksia kannattaa tietenkin seurata aktiivisesti.

INNOVAATIOAIHIOITA MARKKINOILTA 

Jokainen yritys joutuu miettimään miten trendit vaikuttavat juuri heidän toimialallaan. Markkinat tai pikemminkin yrityksen arvoverkosto ovat tärkeä lähde hakea innovaatioaihioita, jotka voivat nousta esiin myyjän tai asiakkaan havaitsemista tarpeista tai kehittämiskohteista. Myyjän toimittajaltaan saama tieto esim. uudesta materiaalista tai tutkimustuloksesta voi synnyttää suoraan ideoita uusista mahdollisuuksista. Toisaalta tarpeet voivat kummuta yhtä lailla esim. asiakkaan asiakkaan muuttuneista tarpeista ja kehitystoiveista. (Hänti, 2021) Hänti (2021) muistuttaa, että innovaatioiden aihiot voivat syntyä myös epäsuorasti. Tällöin on kyse siitä, että joko yritys tai asiakas havaitsee toimintaympäristössä tapahtuvan muutoksen ja tulkitsee tätä oman toimintaansa näkökulmasta. 

Yrityksen ja asiakkaan väliset kohtaamiset ovatkin Häntin (2021) mukaan avainasemassa siinä,
että tieto mahdollisuuksista siirtyy osapuolelta toiselle. Tämä kuitenkin edellyttää esiin nousevien kysymysten, kommenttien ja argumenttien kuuntelemista ja tulkintaa. 

NUPPINEULA ASIAKKAIDEN MAAILMAAN

Hänti (2021) kannustaa yrityksiä etsimään ja omaksumaan erilaisia, toisiaan täydentäviä tapoja hankkia asiakastietoa. Yritysten tulee olla jatkuvasti kiinnostunut asiakkaan toiminnasta ja seurata mitä asiakkaan liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuu. Aktiivisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen merkitys kostuu. On osattava kuunnella, kysyä ja ymmärtää. Nuppineulan siirtäminen omasta toiminnasta asiakkaan maailmaan lienee kuitenkin se ensimmäinen ja monelle ehkä jopa se kaikkein vaativin askel.

Asiakasymmärryksen luominen tietenkin helpottuu, mikäli yrityksellä on kehittymishaluisia ja ennakointikykyisiä kumppaneita. Heidän kanssaan aktiivisesti toimien ja herkällä korvalla kuunnellen, pieni yritys voi päästä osalliseksi toisten tekemästä tulevaisuustyöstä.

Tulevaisuustiedon ja markkinaymmärryksen luominen tähtää tietenkin tiedon hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Tuote- ja palvelukehityksen lopputulos kertoo konkreettisesti, miten hyvin asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimintaympäristön hahmottaminen on onnistunut ja miten tämä ymmärrys on onnistuttu integroimaan osaksi innovaatiotoimintaa.

Teksti: Sanna Peltonen

Julkaistu Muovaajassa 1/2022

 

LÄHTEET

• Hänti, Sirpa (2021) Asiakkaista ansaintaan – Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli. Alma Talent. ISBN
978-952-14-4117-2.

• Kamensky (2014) Strateginen johtaminen – Menestyksen timantti. Alma Talent. ISBN E-kirja:
9789521423888

• Veinola Anne 7.12.2020 Ennakointi kannattaa –
Strateginen muotoilu https://www.designforum.
fi/artikkeli/ennakointi-kannattaa/

• Rumpu (2020) Ennakoimalla yrityksestä kestävämpi – tulevan arviointi ei ole rakettitiedettä
https://netvisor.fi/blog/ennakoimalla-yrityksesta-kestavampi/

HANKEINFO

React2Market-hankkeen tavoitteena on kehittää
mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin oppimispolkutyökalu yritysten arjessa tapahtuvan ketterän ja markkinalähtöisen kehittämisen tueksi. Oppimispolku kuvaa innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvia markkinalähtöisen ja ketterän kehittämisen nopeita toimenpiteitä, jotka yritys voi toteuttaa osana muuta toimintaansa.


React2Market-projektin toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA. Projekti on käynnistynyt 1.10.2021 ja se kestää 31.08.2023 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto sekä Vaasan ammattikorkeakoulu.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.