Monitoimijuuskartta toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyössä

Muova Admin
|
17.1.2020

Uusi julkaisu kuvaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman SotePeda 24/7 -hankkeen puitteissa kehitettyä analyysityökalua monitoimijaiseen kehittämistyöhön. Analyysityökalu ”Monitoimijuuskartta” kehitettiin muotoiluajattelun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteella.

Julkaisu esittelee analyysityökalun, jolla voidaan tunnistaa sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisessä vaikuttavia toimijoita monitoimijuuden näkökulmasta. Kehittämisprosessi perustui muotoiluajatteluun ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun edeten 1. ymmärryksen muodostuksesta, 2. ideointiin ja konseptointiin sekä 3. testaukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin empiirinen tutkimusaineisto kuudella eri paikkakunnalla järjestetyissä tulevaisuustyöpajoissa, joihin osallistui yhteensä 132 työelämän ammattilaista, opettajaa ja opiskelijaa. Työpajoissa kerätty laadullinen tekstiaineisto luokiteltiin teorialähtöisesti. Empiiristä aineistoa täydennettiin kirjoituspöytätutkimuksen perusteella. Ideointi-ja konseptointivaiheessa muodostettiin neljä analyysityökalun kehittämistä ohjaavaa periaatetta, joita olivat asiakaslähtöisyys, toimijuuslähtöisyys, monisektorisuus ja monitasoisuus. Empiirisen aineiston ja kirjoituspöytätutkimuksen pohjalta laadittu konsepti esitestattiin kuudella sosiaali-ja terveysalan asiantuntijalla ja opettajalla. Lisäksi heistä viisi testasi konseptia omassa opetustyössään yhteensä 135 ammattikorkeakouluopiskelijalla. Analyysityökalua tullaan pilottitestaamaan avoimesti SotePeda 24/7 -hankkeen opettajaverkostossa ja Digicampuksessakeväällä 2020, minkä jälkeen sitä kehitetään edelleen saadun käyttäjätiedon perusteella.

Monitoimijuuskartan käytännön hyödyntäjiä ovat erityisesti sosiaali-ja terveysalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat. Monitoimijuuskartta voi toimia heuristisena ja visuaalisena apuvälineenä pyrittäessä hahmottamaan sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaikuttavia toimijoita eri yhteiskuntasektoreilla sekä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

Julkaisu on saatavilla Muova Design Research -julkaisusarjassa digitaalisessa muodossa: www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf