NOVA

Nosta osaamistasi ja vahvista itseäsi

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAn ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun NOVA-projekti tarjoaa kohdennettuja koulutussisältöjä ylitarjonta-aloille. Koulutusten tavoitteena on tukea urapolkuja parantamalla työmarkkinakilpailukykyä. Ylitarjonta-aloilla työskentelevien henkilöiden lisäksi kohderyhmänä on myös työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla sekä kulttuurialalla (media – /graafinen ala) toimivien tai sinne aikovien työntekijöiden osaamista, lisätä työmarkkinakilpailukykyä nykyisissä tehtävissä ylitarjonta-aloilla,  mahdollistaa jatkokouluttaminen aloilla avautuviin uusiin tehtäviin sekä tukea urapolkuja alojen sisällä.

Motivaationa muutos: tulevaisuuden työelämätaidot -koulutus

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAn koulutuksessa tunnistetaan kohdealojen
henkilöstön nykyiset kovat ja pehmeät taidot, joiden avulla yksilö voi toimia kilpailukykyisemmin,
kestävämmin ja innovatiivisemmin. Keskitymme brändi-identiteettiin, asiakaslähtöisyyteen,
digitaalisiin taitoihin ja työkaluihin sekä kannustamme kumppanuuksien luomiseen.

Kurssikokonaisuudesta on mahdollista saada yhteensä kolme opintopistettä. Opiskelija voi
pehmeiden taitojen opintokokonaisuuden (1 op) jälkeen jatkaa opiskelua brändäyksen ja
asiakaslähtöisyyden kokonaisuuteen (1 op), joka on suunnattu erityisesti yksin- tai pienyrittäjille tai
digitaalisiin taitoihin (1 op), joka on suunnattu laajemmalle kohderyhmälle.

Kurssitarjonta

Pehmeät taidot 1 ja 2 (1 op)

  • Kurssin sisältö: mielikuvat, avoimuus, uteliaisuus, luovuus, muutoksen ymmärtäminen ja aloitekyky, motivaatio, itsetuntemus, ihmissuhdetaidot, suvaitsevaisuus ja kulttuuri, tiimityö ja ongelmanratkaisukyky, itsensä johtaminen, monialaisuus, verkostoituminen ja kumppanuus sekä LinkedInissä erottautuminen.
  • Kurssin tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa tunnistaa omat pehmeät ja kovat taitonsa ja
    hyödyntää niitä työelämässä.

Asiakaslähtöisyys ja brändäys (1 op)

  • Kurssin sisältö: johdanto asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan silmin, asiakaspersoona, empatiakartta, asiakaspolku, uudelleensuunnittelu, tapaustutkimus, brändianalyysi, brändiviestintä, brändäyslausunto, verkkoläsnäolo, strateginen suunnittelu sekä toimintasuunnitelma.
  • Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja brändäyksenvperusperiaatteet ja voi hyödyntää niitä omissa työtehtävissään.

Digitaalinen osaaminen ja työkalut (1 op)

  • Kurssin sisältö: digitaaliset taidot ja pätevyys, muuttuva verkkoympäristö, digitaaliset kommunikointitaidot, digitaalinen sisällöntuotanto ja luovuus, tiedonhaku ja -hallinta, verkkoturvallisuus, yhteistyö- ja viestintävälineet, sisällöntuotanto ja markkinointi, tekoäly, data-analyysi ja tietotiede, ohjelmointi ja ohjelmistokehitys.
  • Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys omista digitaalisista taidoistaan ja työelämässä tarvittavista digitaalisista työkaluista.

Ilmoittaudu kursseille Opintopolussa.

Hankkeen kesto: 5.12.2022 – 28.2.2025

Päätoteuttaja: Vaasan Ammattikorkeakoulu 

Hankepartneri: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden pavelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ ja elinkeinoministeriö.

Kokonaisbudjetti 159.200 €

TP 1. Opettajat ja projektityöntekijät tekevät oppilas/osallistuja rekrytointia kampuksen ulkopuolella. Otetaan yhteyttä työpaikkoihin ja paikkoihin, jossa kohderyhmäläiset tapaavat yhteistyössä yrityskumppanien ja uusien kontaktien kanssa, tunnistetaan yhdessä taitojen puutteita, tarpeita ja tiedotetaan koulutuksesta, tapahtumista.

TP 2. VAMK kehittää koulutusta tunnistamaan nykyiset kovien ja pehmeiden taitojen taitavuuden, toimia olla kilpailukykyisempi, kestävämpi ja innovatiivisempi keskittymällä (brändi)identiteettiin, asiakaslähtöisyyteen ja kumppanuuksien kannustamiseen, sekä digitaitoihin. Työkaluja yhdistetään Sedu-koulutukseen, VAMKin itsenäiseen käyttöön ja vapaasti verkossa hyödynnettäväksi.

TP3. Sedu suunnittelee/toteuttaa tarvekohtaista koulutusta yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Koulutus vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan kuukauteen, ja se toteutetaan verkossa ja kasvokkain (työpaikoilla, osittain Sedu-kampuksella) sisältäen ohjausta ja tukea. Sedu käyttää olemassa olevia eKampusta ja Moodlea.

TP4. Kehitetään koulutustapoja/opastusta työpaikan kouluttajien ja oppilaitosten välillä. Siirretään osa koulutuksesta työpaikalle. Käytetään digitalisaatiota koulutuksessa (multimodaalinen, hybridi), verkkokursseissa ja selkeissä kielivaihtoehdoissa.

Kumppanit:

Ota yhteyttä!

Elise Raittila

Projektipäällikkö
elise.raittila@muova.fi